Avís legal

IRTA (http://www.bdporc.es) és un domini de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) amb NIF núm. Q-5855049-B i domicili a Torre Marimon, C-59, Km. 12,1 de Caldes de Montbui (Barcelona) CP-08140, tel. 93 467 40 40 i adreça (info@bdporc.es).

L’IRTA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, regulada per la Llei 4/2009 de 15 d’abril del Parlament (BOE de 23 d’abril de 2009) que té com a finalitat contribuir a la modernització, la millora i l’impuls de la competitivitat; al desenvolupament sostenible dels sectors agrari, alimentari, agroforestal, aqüícola i pesquer, i també dels directament o indirectament relacionats amb la provisió d’aliments sans i de qualitat als consumidors finals; a la seguretat alimentària ia la transformació dels aliments, i, en general, a la millora del benestar i la salut de la població.

L‟IRTA exerceix la seva activitat directament o també a través d‟una xarxa de centres consorciats (entre l‟IRTA, Universitats, CSIC, Diputacions, etc.) que es pot definir com la d‟un sistema cooperatiu d‟R+D.

Mitjançant el domini BDporc.es, l’empresa gestiona el seu portal web, sense perjudici que puntualment o de manera permanent hi pugui haver altres adreces electròniques que també accedeixin als continguts i serveis prestats mitjançant el lloc web BDporc.es.

Acceso Usuarios

L’accés i/o ús dels ports de l’IRTA atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació de les condicions d’accés i ús que consten en aquest avís legal, així com la política de privadesa i dades personals. Les condicions esmentades són aplicables independentment de les condicions generals de contractació i de comerç electrònic que si s’escau siguin aplicables a les funcionalitats que ofereix el portal. L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada al portal BDporc.es sota criteris de bona fe.

L’accés inicial al portal és gratuït. Així mateix, poden existir funcionalitats o serveis subjectes al pagament d’un preu en les condicions que s’estableixin en cada cas.

En cas que per utilitzar determinades funcions o serveis es necessiti el registre de lusuari, aquest sefectuarà mitjançant formularis de recaptació de dades i amb subjecció a les prevencions de la legislació de protecció de dades personals que es descriuen en aquest avís legal.

Per utilitzar el portal els menors han de disposar del permís dels pares, mares o representants legals, que seran responsables

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat de l’IRTA els drets de propietat intel·lectual i industrial del portal BDporc.es, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon exclusivament a l’IRTA l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que els usuaris facin d‟aquests continguts, o d‟altres que puguin incloure’s en el futur, s‟han de realitzar seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de Propietat Intel·lectual i en qualsevol cas amb l‟autorització de l‟IRTA, sense perjudici dels límits que estableix el Reial decret 1/1996, de 12 d’abril, per la qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual.

Reserva de drets: l’IRTA explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte del conjunt dels continguts difosos al lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el que preveu l’article 32 del text refós de la Llei de propietat intel·lectual, l’IRTA s’oposa expressament a l’ús de qualsevol dels continguts del portal en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa, produccions audiovisuals o qualsevol altra finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa.

Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de lusuari en relació a cap dels elements integrants de la web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

  • Presentació d’una pàgina del portal BDporc.es o qualsevol contingut en una finestra que no pertanyi a BDporc.es per mitjà de qualsevol tècnica o procediment incloent framing, in line linking, etc.
  • L’extracció d’elements del lloc web que causin perjudici a l’IRTA d’acord amb les disposicions vigents.
  • Lús comercial dels continguts del lloc web BDporc.es.
  • L’ús de marques o signes distintius, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny i en general símbols distintius de qualsevol naturalesa, propietat de l’IRTA, sense el coneixement i l’autorització corresponent de l’empresa.
  • L’ús de continguts en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i l’ordre públic.
  • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista o xenòfob, pornogràfic, il·legal o que atempti contra els drets humans.
  • Provocar danys als sistemes físics i lògics de l’IRTA, dels seus proveïdors o de terceres persones; introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar danys anteriorment esmentats.
  • Intentar accedir i, si escau, utilitzar els comptes de correu electrònic daltres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.
  • L’usuari podrà visualitzar els continguts d’aquest portal, copiar-los, imprimir-los al vostre ordinador o qualsevol altre suport amb destinació exclusiva per a ús personal i privat.

Política de Privadesa i dades personals

A) Dades recollides a través de formulari

El BDporc, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals (d’ara endavant , «RGPD»), i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), us informa que ha implantat les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzativa , per garantir i protegir la confidencialitat, la integritat i la disponibilitat de les dades introduïdes.

Consulteu la POLÍTICA DE PRIVACITAT de la web www.bdporc.es al següent enllaç: www.bdporc.es/politica-de-privacidad

B) Dades de navegació

El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament daquest lloc web recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en lús dels protocols de comunicació dInternet. En aquesta categoria de dades hi ha l’adreça IP o nom de domini de l’ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l’adreça URL del recurs sol·licitat, l’hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida del fitxer obtingut a la resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l’entorn informàtic de la persona usuària.

Aquesta informació no sassocia a persones usuàries concretes i sutilitza amb la finalitat exclusiva dobtenir informació estadística sobre lús del lloc web www.bdporc.es.

Responsabilitat amb relació als continguts

L’IRTA es reserva el dret de modificar els continguts del web i d’eliminar-los, així com també de limitar o impedir-ne l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia. L’IRTA no es fa responsable de l’accés tècnic, la informació o els continguts d’altres pàgines web a les quals remet o amb què es pugui enllaçar des del portal bdporc.es. L’IRTA no s’identifica necessàriament amb les opinions expressades pels col·laboradors.

Dret d’exclusió

L’IRTA es reserva el dret de denegar o retirar l’accés als seus llocs web i/o als serveis oferts sense necessitat de previ avís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquestes condicions generals.

Xats i Fòrums, enquestes i altres funcionalitats interactives

El portal BDporc.es pot disposar de seccions de caràcter públic i participatiu (fòrums, xats, enquestes, etc.), entenent com a tals aquells que són accessibles per a tots els usuaris en general, per interactuar. En determinats casos s’estableixen les condicions de participació que hauran de ser prèviament acceptades, així com el registre obligatori de l’usuari; en aquest cas, a més de les condicions de participació s’hauran d’acceptar la cessió de dades personals a efectes de donar compliment a la política i legislació de protecció de dades personals.

Amb relació als continguts que l’usuari decideixi enviar per a la seva inclusió en aquests espais, s’estableixen les condicions d’ús i accés següents:

1.- Responsabilitats: L’IRTA no es fa responsable pel contingut dels missatges, informacions, opinions que efectuïn els usuaris i es reserva el dret d’impedir l’accés de continguts il·lícits o il·legítims o que puguin perjudicar drets legítims de qualsevol classe o de retirar o eliminar els que s’hagin aportat, especialment en cas d’incompatibilitat d’aquestes condicions.

2.- Propietat Intel·lectual: L’IRTA tindrà dret a reproduir, modificar (mitjançant extractes, resums, ressenyes), adaptar i publicar, inclosa comunicació pública, els continguts, ja siguin textos, fotografies, gràfics, etc., per tal de promoure la pròpia secció a què s’ha tramitat, així com per utilitzar-los en les activitats i publicacions del BDporc, en qualsevol format i suport. La llicència és gratuïta i s’estableix pel temps fins al pas al domini públic que permeti en cada moment la legislació de propietat intel·lectual vigent. Els usuaris només enviaran continguts dels quals siguin autors originals o disposin dels drets del seu titular, sense perjudici d’informar de la URL del propietari o dret hagut per enllaçar als continguts esmentats.

3.- L’IRTA no retornarà cap contingut dels transmesos ni adquireix cap obligació de contestar els usuaris.

4.- Les dades personals que constin a les funcionalitats interactives i als seus continguts no es poden utilitzar en benefici o usos que no hagin estat autoritzats expressament pel seu titular. L’usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

5.- Els usuaris respectaran les opinions dels altres usuaris o participants, i s’abstindran d’utilitzar llenguatge ofensiu o difamatori, racista o violent o que atempti contra la legalitat vigent.

6.- No es podran realitzar comunicacions comercials ni no autoritzades.

7.- Cal advertir que les dades personals que facilitin els usuaris podran ser vistes per qualsevol altre usuari o participant. Si es tracta de dades de tercers, cal disposar del seu consentiment exprés.

8.- En cas d’enquestes, l’usuari podrà participar de forma anònima, i l’IRTA no es fa responsable de l’ús que els usuaris puguin fer dels seus resultats.

Subscripcions

La subscripció, gratuïta o no, a productes o butlletins (newsletter) editats per l’IRTA que es facin a través d’aquest portal BDporc.es serà voluntària i suposarà l’acceptació de les condicions que s’estableixen en cada cas i que l’usuari haurà de acceptar expressament. També implicarà l’acceptació per rebre informació comercial de productes i serveis del BDporc i empreses vinculades o centres concertats. El fet de donar-se d’alta en aquests serveis comporta l’autorització al BDporc per efectuar aquest tipus de comunicacions, l’usuari pot revocar l’autorització amb una comunicació per escrit en la forma que el BDporc us indicarà en cada cas.

Generalitats

L’IRTA perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda dels seus llocs web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre per dret.

L’IRTA no pot garantir que el portal i el servidor estiguin lliures de virus, per la qual cosa no es fa responsable dels danys o perjudicis que es puguin causar per aquestes anomalies o qualsevol altra mena tècnica.

Modificació de les presents condicions i durada

L’IRTA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com apareixen aquí. La vigència de les condicions esmentades serà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre l’IRTA i els usuaris es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i als tribunals de la ciutat de Barcelona.

Reutilització de continguts

D’acord amb l’article 17.1 de la Llei 19/2014, la Generalitat de Catalunya permet la reutilització dels continguts i de les dades sempre que se’n citi la font i la data d’actualització i que no es desnaturalitzi la informació (article 8 de la Llei 37/2007) i també que no es contradigui amb una llicència específica.